september 2009

Algemene leveringsvoorwaarden CTRL-S Computer Services gevestigd te Wal 60, 5501 HL Veldhoven. Inschrijvingsnummer Kamer

van Koophandel Eindhoven: 17215068.

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van CTRL-S Computer Services hierna genoemd CTRL-S. Deze voorwaarden

zijn van toepassing op alle leveringen door CTRL-S. Door ondertekening van een overeenkomst met CTRL-S verklaart u op de hoogte

te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld en herzien op 19 september 2009.

1. Definities

1. Website: een samenhangend geheel van digitale internet pagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en

databases.

2. Onderhoud van een website: het door CTRL-S inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst,

afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten

in de bestaande website van de opdrachtgever.

3. Grafisch ontwerp: het visueel vormgeven van ideeën in verschillende media.

4. Script: Een klein programma om (veel voorkomende) taken te automatiseren.

5. Product: Hieronder valt: grafisch ontwerp, website, script.

6. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie CTRL-S een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

1. Door ondertekening van een overeenkomst met CTRL-S verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene

leveringsvoorwaarden van CTRL-S en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de

opdrachtgever en CTRL-S opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgave door CTRL-S zijn geheel vrijblijvend.

2. Offertes en prijsopgave door CTRL-S blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door CTRL-S. Facturering

geschiedt op basis van deze offerte.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en CTRL-S zijn pas geldig vanaf het moment dat

deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht CTRL-S niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een

overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

1. CTRL-S zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft CTRL-S het recht bepaalde werkzaamheden te

laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CTRL-S aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van

de overeenkomst, tijdig aan CTRL-S worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet

tijdig aan CTRL-S zijn verstrekt, heeft CTRL-S het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de

vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. CTRL-S is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat CTRL-S is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte

onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor CTRL-S kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CTRL-S de uitvoering van die onderdelen die

tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk

heeft goedgekeurd.

5. Opdrachtgever vrijwaart CTRL-S voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst

schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

1. Het ontwerpen van een product door CTRL-S voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent

derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het

product.

2. CTRL-S kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of

onvolledig houdt aan de met CTRL-S gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.

3. CTRL-S heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te

beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen

of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade

vergoeding.

6. Levering en levertijd

1. CTRL-S gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het

aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

2. Bij het ontwerpen van een nieuw product maakt CTRL-S eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de

opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door

aan CTRL-S. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat CTRL-S ervan uit dat

opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het

binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat CTRL-S over tot het voltooien van het volledige product.3. Mocht CTRL-S onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan

CTRL-S alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij CTRL-S een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar

verplichtingen na te komen.

4. Door CTRL-S gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze aan de opdrachtgever verstrekt.

7. Overmacht

1. CTRL-S aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer CTRL-S als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan

voldoen.

2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal CTRL-S alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf

het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en CTRL-S

geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

Eventuele reeds geleverde prestaties door CTRL-S tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

2. Wijzigingen in de tarieven worden door CTRL-S minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever.

Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

1. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een product wordt gesloten tussen de opdrachtgever en CTRL-S

is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door CTRL-S het

verschuldigde bedrag te voldoen.

2. Bij een onderhoudscontract voor een website wordt door CTRL-S aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd, tenzij er

gedurende het betreffende kwartaal geen onderhoud is uitgevoerd door CTRL-S. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het

verzenden van de factuur door CTRL-S het verschuldigde bedrag te voldoen.

3. In genoemde gevallen behoudt CTRL-S zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te

staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

4. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders

overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na

het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan CTRL-S

over het openstaande bedrag.

5. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door CTRL-S een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop

is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft

voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het

openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde)

incassotarief.

6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken

na facturering CTRL-S hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een

nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending

voldaan moet worden.

7. Indien CTRL-S abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal CTRL-S het teveel ontvangen bedrag

direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.

8. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat

hij aan al zijn verplichtingen jegens CTRL-S heeft voldaan.

10. Copyright

1. Al het door CTRL-S vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van CTRL-S niet worden bewerkt of

verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door CTRL-S gemaakte

websites is slechts toegestaan wanneer de door CTRL-S vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van de

opdrachtgever die bij CTRL-S een contract is aangegaan.

2. Het eigendom van door CTRL-S verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij CTRL-S, tenzij uitdrukkelijk

schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan CTRL-S hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken

schending van het genoemde eigendom is CTRL-S gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in

rekening te brengen.

3. CTRL-S behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken,

voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

1. Voorzover CTRL-S bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop CTRL-S

weinig of geen invloed kan uitoefenen kan CTRL-S op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan

ook voortkomend uit deze relaties met CTRL-S of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt

gedurende de relatie met CTRL-S.

2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is CTRL-S slechts aansprakelijk voor vervangende

schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van CTRL-S voor enige andere vorm van schade is uitgesloten,

daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan

worden. CTRL-S kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van

vertrouwelijke of geheime informatie.

4. CTRL-S is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op

de website van de opdrachtgever is aangebracht.

5. De opdrachtgever dient CTRL-S terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer

de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door CTRL-S geleden

schade.12. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. CTRL-S noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen

aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclamering

1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde

producten te melden aan CTRL-S, waarna CTRL-S deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan CTRL-S binnen de

genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte

onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

2. Reclamering schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van algemene voorwaarden

1. CTRL-S behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na

schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst

te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum

van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

1. CTRL-S zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor

bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst

verstrekt is aan CTRL-S.

2. Wanneer CTRL-S bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die

deze webhost stelt.

3. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd

worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. CTRL-S zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk

van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

4. CTRL-S is vrij om voor promotie doeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk

anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen

van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CTRL-S en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en

strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van

toepassing.

3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de

bevoegde rechter te Utrecht aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door CTRL-S met

de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van CTRL-S beslissend.